Virtual Private Servers Besplatan Veb Hosting Veb Dizajn Besplatni programi
Web Hosting Web Design Open Source Software Implementation Servis i Prodaja Računara

Korisnički ugovor

Pravila i uslovi korišćenja


Porudžbinom web hosting usluga, kao i drugih usluga vezanih za iznajmljivanje Internet mrežnih resursa i servisa koje pruža preduzeće Intech d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu Intech), kupac/korisnik (u daljem tekstu Korisnik) prihvata sva navedena pravila i zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi i obaveze.

Član 1

Podaci o korisnicima i privatnost

Svi podaci korisnika do kojih Intech dođe prilikom porudžbine usluga ili komunikacije sa osobljem Intech-a neće nikada biti date ili prodate trećem licu, osim u slučaju zahteva nadležnog državnog organa.

Neki podaci o vlasniku domena će prema pravilima registra biti prikazani u javno dostupnoj WHOIS bazi domena ukoliko se ne doplati za uslugu sakrivanja podataka o vlasniku, prema aktuelnim pravilima nadležnih registara.

Email adresa korisnika može jedino biti korišćena za povremeno obaveštavanje o raznim novinama, izmenama naših usluga, cena, isticanju pretplate i slično.

Svi podaci o korisniku koji su uneti prilikom porudžbine usluga ili izmene postojećih podataka u našoj bazi moraju uvek biti u potpunosti ispravni i istiniti.

Pružanje neispravnih informacija može dovesti do suspendovanja ili ukidanja korisničkog naloga, odnosno prestanka pružanja usluge.

Korisnik je dužan da Intech obavesti o svakoj nastaloj promeni podataka, kao na p rimer: promene prezimena, adrese, telefona i slično, odnosno u slučaju da je korisnik pravno lice, bilo kog promenjenog podatka o pravnom licu ili bilo kakve promene statusa pravnog lica.

Član 2

Komunikacija i obaveštavanje korisnika Intech je u obavezi da korisnike obavesti o isticanju pretplate poručenih usluga, ako je usluga koja je poručena bazirana na periodičnoj pretplati, najmanje 15 dana pre isteka pretplate na email adresu koja je podešena u korisničkom nalogu korisnika.

Korisnik je u obavezi da obezbedi nesmetani prijem e-pošte, kako se ne bi desilo da greškom korisnikovog anti-spam filtera ili internet/mail provajdera korisnik ne dobije od odgovor na neko postavljeno pitanje, svoje korisničke podatke, obaveštenje o isteku pretplate, za zakupljenu uslugu i slično.Intech za ovakav propust ne može biti odgovoran.

Intech nije odgovoran ako usled neblagovremene provere elektronske pošte na email adresi koju je uneo prilikom porudžbine ili usled promene važeće email adrese korisnik nije na vreme primio k znanju obaveštenja o isteku pretplate ili druga važna obaveštenja.Za sve konsekvence nastale zbog ovakvog slučaja odgovoran je korisnik.

Član 3

Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga, računara ili mreže Zabranjeno je naovlašćeno korišćenje ili pokušaj korišćenja tuđih Internet naloga ili tuđih računara bez znanja i odobrenja vlasnika. Ovo uključuje i takozvani "social engineering" (prevare koje navode druge ljude da odaju svoju šifru ili druge lične podatke), krekovanje šifri, skeniranje mreže, traženje bezbednosnih propusta na Internetu i td.

Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebe pružene usluge, odnosno hosting naloga, naših računara i mreže, bez obzira da li su nedozvoljene akcije izvršene na našim računarima i nalozima naših klijenata ili na bilo kojim drugim na Internetu, preduzećemo odgovarajuće mere koje podrazumevaju suspendovanje ili brisanje naloga i prijavu nadležnom organu.

Član 4

Neželjene elektronske poruke (spam / spamvertising) Sa naših hosting planova tj servera koji podržavaju te planove zabranjeno je slanje neželjene elektronske pošte (spam), i ukoliko otkrijemo takve delatnosti suspendovaćemo ili izbrisati takav korisnički nalog.

Slanje neželjnih email poruka ili bilo kakvih poruka van teme diskusionim grupama putem mailing liste je posebno nemoralno i biće tretirano na taj način.

Slanje elektronskih poruka, naročito reklamnog sadržaja, za više od pet primalaca, je samo po sebi "spamming" (spamovanje), osim ako te osobe nisu tražile da budu na toj listi za slanje i da im takva poruka bude poslata. Ovo pravilo važi bez obzira da li se slanje spam poruka vrši sa naših servera ili ne, ako se u sadržaju poruke reklamira sajt/domen koji se nalazi na nekom od naših servera. Ovo je takođe protivno i zakonu o oglašavanju, član 9, stav 3: "Zabranjeno je oglašavanje slanjem oglasnih poruka putem pozivnih sredstava sa i bez ljudskog posredovanja, putem telefaks uređaja ili elektronskih poruka, bez saglasnosti primaoca oglasne poruke." i pored suspenzije korisničkog naloga i pruženih usluga može dovesti i do prijave nadležnom organu.

Član 5

Nedozvoljene skripte i aplikacije Naše servere nije dozvoljeno koristiti kao proxy servere (nph-proxy, cgi-proxy, i slično) ili IRC servere. Na “shared” (deljenim) planovima zabranjeno je korišćenje bilo kojih aplikacija i skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti "shared" (deljenog) hostinga i zahtevaju zaseban server.

Predhodni stav se isto tako odnosi i na sajtove, prezentacije i web aplikacije koje prave preveliko opterećenje na servera i time ugrožavaju ostale korisnike i zbog toga zahtevaju hostovanje na zasebnom serveru.

Član 6

Zloupotreba ili prevelika upotreba deljenih resursa Namera Intech-a je da svojim korisnicima obezbedi kvalitetnu uslugu hostovanja internet prezentacija i prostor za datoteke (fajlove) web sajta, ali ne i prostor za skladištenje velike količine fajlova i pravljenje "javnog" FTP servera, jer tako nešto zahteva zaseban server i prevazilazi mogućnosti običnog (deljenog) web hostinga.

Korisnik je u obavezi da vodi računa da upotrebom pruženih hosting usluga ne vrši slanje podataka ili zahteva za podacima koji značajno prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenja na serverima, mreži i servisima. Ovo takođe uključuje i slanje zahteva trećih lica prema pruženoj hosting usluzi, odnosno prema našim serverima.

Prevelikim opterećenjem deljenih resursa će se smatrati desetostruko veće prosečno dnevno opterećenje ili maksimalno opterećenje procesora, mysql servera, mrežnih resursa ili iskorišćenja memorije u toku jednog dana ili više uzastopnih dana, od strane prosečnog korisnika ekvivalentne Intech hosting usluge.

Korisnik je u obavezi da doplatiti za prekoračeni limit prostora ili mesečnog protoka, kao i za bilo koju štetu načinjenu zloupotrebom (direktno ili indirektno omogućavajući zloupotrebu). Cene za dodatne usluge i doplate se mogu naći na našem sajtu.

Član 7

Zakonske regulative i nedozvoljeni sadržaji Korisnik može koristiti usluge Intech-a samo u zakonom dozvoljene svrhe. Najstože je zabranjeno na servere Intech-a postavljati nelegalan materijal, odnosno materijal sa zaštićenim autorskim pravima (npr: mp3, avi, softver i slično...) bez odobrenja nosioca autorskog prava, kao i krekovane, nelegalne programe, šifre, serijske brojeve i slično, a to uključuje i linkovanje ka bilo kakvom nelegalnom sadržaju na drugim serverima, kao i na bilo koji način propagiranje nelegalnog sadržaja ili nelegalnih aktivnosti.

Takođe je zabranjeno postavljati sadržaj koji širi mržnju na verskoj, rasnoj ili nacionalnoj osnovi ili materijal za koji procenimo da je nepristojan ili na bilo koji način opasan. Nije dozvoljeno postavljanje ili linkovanje pornografskog materijala na servirima Intech-a, odnosno u hosting nalozima i na sajtovima korisnika na bilo koji način.

Nije dozvoljeno vršenje nelojalne konkurencije, odnosno reklamiranje i promovisanje drugih konkurentskih firmi na sajtovima hostovanim na našim serverima ili vršenje negativne propagande Intech Hosting usluga.

Korisnik koji prekrši neko od pravila iz ovog člana i kome pronađemo ovakav materijal može biti upozoren ili će mu nalog biti suspendovan ili potpuno obrisan u zavisnosti od naše procene nivoa prekršaja.

Član 8

Garancije kvaliteta i ograničenja garancije Intech garantuje 99.8% vremena dostupnosti Internet konekcije ka zakupljenim web hosting servisima u toku meseca. Nedostupnost Internet konekcije podrazumeva vremenski period u kome su zakupljeni web hosting servisi bili nedostupni za korisnika, ali ne uključuje nedostupnost koju korisnik ne prijavi u roku od 5 dana ili nedostupnost izazvanu planiranim radovima na serverima ili mreži, otkazom hardvera, DDoS napadom i drugim hakerskim napadima na koje se ne može uticati, otkazom aplikacije korisnika, delima ili propustima korisnika, delima trećih lica kojima je odobren pristup od strane korisnika, kršenjem ovog ugovora ili višom silom.

Za svakih 30 minuta nedostupnosti Internet konekcije u jednom kalendarskom mesecu koji prelaze preko prihvatljivog perioda od 0.02% vremena (oko 90 minuta), korisnik ima pravo da zatraži besplatno produženje pretplate za zakupljenu web hosting uslugu za jedan dan. Produženje pretplate ovom garancijom je ograničeno na maksimalno 30 dana, za probleme nastale u jednom kalendarskom mesecu.

Rezervne kopije podataka (eng. backup /bekap/) i očuvanje podataka korisnika nisu uključeni u garanciju kvaliteta. Intech pravi redovne bekapove fajlova i baza podataka korisnika i nastoji da uvek vodi računa da automatizovani bekapovi rade kako treba, ali na žalost nije uvek moguće verifikovati integritet ili dostupnost automatski generisanih bekapova zbog čega se za iste ne može garantovati. Intech ne može biti odgovoran ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka podataka korisnika i zato je preporučljivo da korisnik uvek redovno pravi rezervne kopije svojih podataka sa servera i da ih čuva na svom računaru ili da napravi i dodatne kopije na optičkim ili drugim diskovima kako bi se osigurala dostupnost važnih podataka.

Član 9

Sigurnosne mere i obaveze korisnika Korisnik web hosting usluga se obavezuje da savesno vodi računa o sigurnosnim merama prilikom korišćenja Intech hosting usluga.

Ukoliko Korisnik podatke za pristup svojim uslugama (korisničko ime i šifru) da trećem licu, Intech će za svaki izvršen pristup smatrati da ga je izvršio korisnik, odnosno da je izvršeno sa punim ovlašćenjem i saglasnošću korisnika.

Korisnik je u obavezi da se u maksimalno razumnoj meri uveri da je softver koji čini sastavni deo sadržaja sajta koji se postavlja na server bude bez sigurnosnih propusta.

Prilikom Internet nastupa Korisnik će voditi računa da ne provocira sigurnosne ili bilo kakve napade na svoj sajt i ostale pružene usluge, mreže i servise vezane za pružene usluge.

Korisnik je u obavezi da konstantno nadgleda i kontroliše sadržaj postavljen na prostoru pružene hosting usluge i da u slučaju da primeti sadržaj koji nije sam postavio bez odlaganja obavesti Intech, odnosno Intech Hosting tehničku podršku.

Član 10

Završne odredbe i važenje ugovora Intech zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome.

Intech zadržava pravo da u bilo kom trenutku ove uslove izmeni, a obavezuje se da izmenjene uslove bez odlaganja objavi na Arti Media Net sajtu i putem elektronske pošte svim svojim korisnicima. Intech zadržava pravo privremenog suspendovanja ili potpunog i trajnog ukidanja pristupa Korisniku nekim ili svim pruženim uslugama u slučaju nepoštovanja nekog od navedenih pravila u ovom ugovoru u cilju zaštite servisa i drugih korisnika.

U slučaju kršenja ovih uslova svu odgovornost za eventualne direktne ili indirektne štete snosi isključivo Korisnik. Korisnik prihvata obavezu da Intech-u nadoknadi sve eventualne gubitke, štete i troškove nastale kršenjem nekog od navedenih uslova.

Korisnik kome zbog nepoštovanja ovog ugovora bude ukinuto pružanje usluge, nema pravo na povraćaj novca, a u slučaju kršenja zakona može biti prijavljen nadležnom organu u skladu sa zakonskim pravima i obavezama.

U slučaju spora nadležan je sud Rakovica - Beogradu.Intech d.o.o. Beograd poslednja promena: 11.01.2011